Stadgar för Religionssociologiska föreningen i Sverige

Säte och verksamhetsår
1 § Föreningen har sitt säte i Sigtuna. Föreningens verksamhetsår är
kalenderår.

Syfte
2 § Föreningens syfte är att skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt i Sverige.

Medlemskap
3 § Föreningen är öppen för alla med intresse för religionssociologiska
frågeställningar. Medlem av föreningen ska erlägga avgift, antingen som årsavgift eller som engångsavgift för ständigt medlemskap. Avgiftens storlek bestäms av årsmötet.

Styrelse
4 § Föreningen ska ha en styrelse som svarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen utses av årsmötet för en period om två år.

5 § Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst fyra och högst sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör samt övriga funktionärer.

6 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen ska sammanträda om en ledamot begär det. Styrelsen är beslutför om hälften av ledamöterna deltar. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av deltagarna biträder eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden vid sammanträdet biträder. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av ordföranden.

Förvaltning
7 § Föreningens tillgångar förvaltas av kassören. Beslut om firmateckning tas av styrelsen.

Revision
8 § Revision av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utförs av två lekmannarevisorer utsedda av årsmötet.

Årsmöte
9 § Föreningens årsmöte ska hållas i samband med rådslag, symposium eller konferens senast vid utgången av september månad. Kallelse ska ske i samband med kallelsen till rådslaget, symposiet eller konferensen, minst fyra veckor före det aktuella tillfället. Förslag till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen kan kalla föreningens medlemmar till extra möte. Styrelsen ska så göra om minst en tredjedel av medlemmarna begär detta. Mötesformen kan vara av typ telemöte eller en Internetbaserad form. Kallelse till extra möte ska utgå minst fyra veckor före sammanträdet. Vid föreningens årsmöte ska behandlas:

  • Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner
  • Styrelsens årsredovisning
  • Revisorernas berättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet
  • Val av ordförande (vartannat år)
  • Val eller fyllnadsval av övrigastyrelseledamöter
  • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
  • Medlemsavgift
  • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
  • Frågor med anknytning till föreningens syfte

Vid årsmöte och extra möte förs protokoll.

Stadgeändring
10 § Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte efter beredning av styrelsen. För ändring krävs att två tredjedelar av deltagarna biträder förslaget.

Upplösning
11 § Beslut om föreningens upphörande ska fattas av två på varandra följande årsmöten. Har under fyra på varandra följande år inget årsmöte anordnats ska föreningen anses ha upphört. Vid föreningens upphörande ska efter genomförd revision enligt § 8 tillgängliga medel tillfalla Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi, org.nr 817602-7095.

Ladda ner stadgarna som PDF.